Chcem predať Chcem kúpiť

Uplynulo už viac ako tridsať rokov od roku 1989 a tak sa zamýšľam nad tým, aké to bolo, čo sa týka bytovej výstavby počas socializmu a akú spomienku to zanechalo v nás starších-odrastených počas toho obdobia. Hromadná bytová výstavba realizovaná panelovou technológiou, výrazne poznačila vzhľad našich miest. Táto výstavba, nazývaných „sídlisko“, je charakteristickým prvkom bytovej výstavby socialistického spoločenského zriadenia. Výstavba prvých povojnových sídlisk začala okolo roku 1955. Podnetom bola modernizácia a industrializácia spoločnosti po druhej svetovej vojne a s tým súvisiaca urbanizácia krajiny, koncentrácia obyvateľstva do miest a akútny nedostatok bytov. Nové obytné celky boli od konca päťdesiatych rokov minulého storočia plánované a budované podľa možnosti v dotyku s vnútorným mestom alebo v okrajových častiach mesta. Socialistický štát spravoval rozsiahle územia, prideľoval ich na výstavbu obytných komplexov, zároveň bol jediným vlastníkom dodávateľských podnikov a v podstate aj jediným investorom. Na minimalizáciu finančných nákladov a časové urýchlenie výstavby sa využívala typizácia stavebných prvkov. Rozsiahle využívanie malého počtu typizovaných prvkov viedlo k strate osobitosti a jedinečnosti prostredia. Pri plánovaní sídlisk bola základnou urbanistickou jednotkou obytná skupina s cca 500 bytovými jednotkami, čo je približne 1 810 obyvateľov, ktorá sa znásobovala do obytných okrskov. Veľkosť jedného obytného okrsku bola dimenzovaná na kapacitu základnej školy s 24 triedami.

V súvislosti so sídliskami sa nám v prvom rade vynorí predstava monotónnosti a stereotypu. Architekti sa však predsa len snažili vniesť do vytváraného prostredia aspekt výtvarný a emočný. Pristupovali k tomu rôznymi spôsobmi. Jedným spôsobom bolo vytváranie oddychových a rekreačných plôch so zeleňou a ihriskami, kam boli včleňované aj prípadné výtvarné diela.

Hromadná bytová výstavba bola z dôvodu hľadania optimálnych technologických, hospodárnych i koncepčných riešení aj predmetom experimentovania. V praxi sa realizačne najviac uplatnili tri z nich. Jednou bola panelová technológia, táto sa stala v bytovej výstavbe dominantnou; aj pre označenie domu na sídlisku sa všeobecne vžil pojem „panelák“. Druhou technológiu bol systém použitia liateho betónu „LB“ a tretiu systém tzv. posuvného debnenia „PD“. Nakoniec sa však v praxi najviac rozšíril panelový systém. Tento bol vo svojej podstate úsporný a efektívny.

V neskoršom období, začiatkom sedemdesiatych rokov, sa objavovali myšlienky pristúpiť ku koncipovaniu veľkých obytných súborov aj inak. No plánovaný a riadený systém socialistickej výstavby neprial originálnym riešeniam založeným na kreatívnej myšlienke a individuálnych potrebách. Ak vznikli atypické stavby, bolo to v období šesťdesiatych a skorých sedemdesiatych rokov zásluhou silných architektonických osobností. Po udalostiach novembra 1989 zanikol spoločenský systém, ktorý podmienil vznik sídlisk. Toto obytné prostredie však dodnes pretrváva, nijaké sídlisko u nás nebolo zbúrané. V niektorých bratislavských sídliskách žijú ich obyvatelia už celé desiatky rokov. Napriek svojej, možno strohej a neprívetivej tvári, skrýva v sebe toto, pred desiatkami rokov vybudované prostredie, stále svoje špecifické hodnoty, ktoré je potrebné udržiavať a chrániť.

A čo vy, zažili ste obe obdobia a máte svoju skúsenosť zo života na sídlisku v paneláku v čase pred novembrom 1989 a v čase po roku 2000, či už v tom istom paneláku alebo v novodobej developerskej výstavbe?

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.