Chcem predať Chcem kúpiť

Prenajímanie nehnuteľnosti je populárny spôsob pasívneho príjmu. V tomto blogu sa pozrieme na to, kto môže prenajímať nehnuteľnosti, aké sú daňové povinnosti spojené s prenájmom a aké výhody či oslobodenia môžete využiť.

Kto môže prenajímať nehnuteľnosť?

Fyzické osoby: Nemusia mať podnikateľské oprávnenie, ak neponúkajú rozšírené služby. Prenajímanie sa považuje za pasívny príjem. Ak však poskytujú služby ako upratovanie, potrebujú živnostenské oprávnenie. 

Právnické osoby: Potrebujú podnikateľské oprávnenie a zápis v Obchodnom registri. Nehnuteľnosť môžu zahrnúť do obchodného majetku.

Oprávnené príjmy a zdanenie

Zdaniteľné sú všetky príjmy z prenájmu, okrem tých, ktoré sú vykonávané ako podnikateľská činnosť. Do príjmov z prenájmu sa môžu zahrnúť aj príjmy z prenájmu hnuteľných vecí, ak sú súčasťou prenajímanej nehnuteľnosti.

Zdanenie príjmov: Ak celkové príjmy daňovníka (vrátane prenájmu) nepresiahnu 2823,24 € ročne, nemá povinnosť podať daňové priznanie. Zdaňujú sa všetky príjmy z prenájmu vrátane energií a kaucie.

Oslobodenie od dane

Prenajímateľ si môže uplatniť oslobodenie od dane do výšky 500 € ročne. Pri prenájme v bezpodielovom vlastníctve manželov si môže oslobodenie uplatniť každý z manželov, teda spolu až 1000 €. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na prenájom so živnosťou.

Preukázateľné výdavky

Daňovú povinnosť je možné znížiť o preukázateľné výdavky:

Obchodný majetok: Väčšie množstvo výdavkov (odpisy, úroky z úverov).

Nezaradený obchodný majetok: Výdavky na energie a služby spojené s prevádzkou bytu.

Sadzba dane
 
Príjmy z prenájmu sa zdaňujú sadzbou 19 %, ak základ dane nepresahuje 47537,98 €.
Ak presiahne, sadzba je 25 %.

Registrácia a podanie daňového priznania

Prenajímateľ musí podávať daňové priznanie do 31. marca nasledujúceho roka. Ak ide o prenájom bez živnosti, je potrebné sa zaregistrovať na daňovom úrade. Pri prenájme so živnosťou už prenajímateľ registráciu má.
Prenajímanie nehnuteľnosti je výhodný spôsob pasívneho príjmu, avšak je dôležité dodržiavať všetky zákonné povinnosti a správne uplatňovať oslobodenia a výdavky na minimalizáciu daňovej povinnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.