Chcem predať Chcem kúpiť

Čo je sprostredkovateľská zmluva?

Sprostredkovateľská zmluva je typ zmluvy, ktorá je upravená v Občianskom zákonníku a zaraďuje sa medzi tzv. obstarávateľské zmluvy. Ide o frekventovaný typ zmluvy, ktorý sa používa aj v realitnej oblasti, kde je potrebné sprostredkovať obchodné vzťahy medzi dvoma stranami. Zmluva musí byť písomná, a to z dôvodu, aby boli práva a povinnosti oboch strán jasne definované a aby sa predišlo možným nedorozumeniam v budúcnosti.

Ide o druh obchodnej zmluvy, ktorá sa uzatvára medzi dvoma subjektmi, pričom jedna strana poskytuje sprostredkovateľské služby druhej strane za účelom uzavretia zmluvy s tretou stranou. Zmluva upravuje podmienky poskytnutých sprostredkovateľských služieb, ako aj odmenu za tieto služby. Dôležité je poznamenať, že v oblasti nehnuteľností existujú konkrétne právne predpisy, ktoré upravujú použitie sprostredkovateľských zmlúv, ako napríklad zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku.

V tomto blogu sa budeme zaoberať základmi sprostredkovateľských zmlúv, ich dôležitosťou a tým, čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy

Prečo sú sprostredkovateľské zmluvy dôležité?

Sprostredkovateľská zmluva poskytuje ochranu pre obe strany, keďže upravuje podmienky poskytnutých sprostredkovateľských služieb a odmenu za tieto služby. V realitnej oblasti sú sprostredkovateľské zmluvy dôležité najmä preto, že zabezpečujú, aby boli transakcie medzi kupujúcimi a predávajúcimi nehnuteľností riadené zodpovedajúcimi právnymi predpismi. Vymedzením podmienok transakcie zmluva zaisťuje, že každý má rovnaké podmienky a že sú chránené ich záujmy.

Poskytujú jasný prehľad o úlohách a zodpovednostiach každej strany zúčastnenej na transakcii. Tým sa zabráni sporom, ktoré môžu vzniknúť počas procesu transakcie.

Tieto zmluvy taktiež pomáhajú zabezpečiť, že transakcia sa uskutočňuje legálne a eticky. Vymedzením právnych a etických požiadaviek transakcie zmluva pomáha zabrániť podvodom alebo nezákonným aktivitám.

Čo by sa malo zahrnúť do sprostredkovateľskej zmluvy?

Pri zostavovaní sprostredkovateľskej zmluvy by sa mali zahrnúť niektoré kľúčové prvky:

Rozsah práce: Táto časť by mala jasne vymedziť prácu, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľ, vrátane akýchkoľvek konkrétnych úloh alebo výstupov.

Odmena: Táto časť by mala určiť, koľko bude sprostredkovateľ platený za svoje služby, ako aj akékoľvek platobné podmienky alebo podmienky.

Dôvernosť: Táto časť by mala vymedziť, ako sa bude zaobchádzať s dôvernými informáciami, vrátane akýchkoľvek zmlúv o nezverejňovaní, ktoré môžu byť potrebné.

Ukončenie: Táto časť by mala určiť podmienky, za ktorých môže byť zmluva ukončená, ako aj akékoľvek požiadavky na upozornenie.

Duševné vlastníctvo: Táto časť by mala vymedziť, ako sa bude zaobchádzať s akýmkoľvek duševným vlastníctvom vytvoreným počas vzťahu.

Záver

Sprostredkovateľské zmluvy sú dôležitou súčasťou mnohých odvetví a zohrávajú kľúčovú úlohu pri pripájaní kupujúcich a predávajúcich. Poznaním základov sprostredkovateľských zmlúv a toho, čo musíte vedieť pred podpisom zmluvy, môžete zabezpečiť, že vaša transakcia bude uskutočnená legálne, eticky a úspešne.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.